O firmie Kontakt Oferta produkcji Biurowe powierzchnie do wynajęcia Certyfikaty Historia firmy
2018-10-20, 20:26
Certyfikaty

ISO 14001: 2004 

 

 

Polityka środowiskowa

 OMIG S.A.

Dla OMIG S.A. wszystkie zagadnienia związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne, mają bardzo duże znaczenie. Ciągłemu ulepszaniu i kontroli podlegają działania związane z oszczędzaniem energii elektrycznej, wody, eliminowaniem materiałów niebezpiecznych z procesów produkcyjnych       i remontowych oraz prawidłowym wykorzystaniem i utylizacją materiałów stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo dla środowiska. Postępowanie to stanowi podstawę w kontaktach z naszymi dostawcami, odbiorcami i wszystkimi użytkownikami obiektu.

W szczególności działania OMIG S.A. związane są z:

  • Przestrzeganiem wszystkich regulacji prawnych i przepisów lokalnych w zakresie ochrony środowiska
  • Nadzorowaniem i doskonaleniem procesów własnych i otoczenia wpływających na środowisko naturalne w celu zapobiegania zanieczyszczeniom
  • Regularnym rozwijaniem i aktualizacją celów w zakresie ochrony środowiska a zwłaszcza redukcją zużycia zasobów naturalnych – wody i energii elektrycznej
  • Prowadzeniem bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniającej odpowiedni odbiór, segregowanie, ich powtórne wykorzystanie lub utylizację, zgodnie z wymogami ochrony środowiska
  • Współpracą z dostawcami, odbiorcami i wszystkimi użytkownikami obiektu nad stosowaniem metod postępowania bezpiecznych dla środowiska naturalnego
  • Odpowiednim i efektywnym szkoleniem personelu, w celu ciągłego podnoszenia świadomości środowiskowej
  • Ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania środowiskiem

Efektywność systemu zarządzania środowiskiem i jego cele są regularnie monitorowane i aktualizowane poprzez audity i przeglądy kierownictwa.

Powyższa polityka została przyjęta i zakomunikowana w całej organizacji. Zapewniono jej dostępność dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

                                                                                     Zarząd Spółki
                                                                        

Copyright 2008 OMIG.pl